Luật Bảo vệ môi trường số 72/QH14

Email: moitruongast@gmail.com
Tài liệu
Phụng sự để dẫn đầu

Luật Bảo vệ môi trường số 72/QH14

    Luật Bảo vệ môi trường số 72/QH14 được ban hành ngày 17 tháng 11 năm 2020 
    Có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2022

    Để xem đầy đủ Luật Bảo vệ môi trường số 72/QH14 tại đây: Download