LUẬT

Email: moitruongast@gmail.com
LUẬT
Phụng sự để dẫn đầu
Luật Bảo vệ môi trường số 72/QH14

Luật Bảo vệ môi trường số 72/QH14

Luật Bảo vệ môi trường số 72/QH14 được ban hành ngày 17 tháng 11 năm 2020 Có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2022