PHÁP LÝ

Email: moitruongast@gmail.com
PHÁP LÝ
Phụng sự để dẫn đầu
QCVN 12-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy

QCVN 12-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy

QCVN 12-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy QCVN 12-MT:2015/BTNMT được ban hành theo Thông tư số 12/2015/TT-BTNMT ngày 31 tháng 3 năm 2015
QCVN 11-MT:2015/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN

QCVN 11-MT:2015/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN

QCVN 11-MT:2015/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN QCVN 11-MT:2015/BTNMT được ban hành theo Thông tư số 77/2015/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2015
QCVN 01- 41:2011/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ YÊU CẦU XỬ LÝ VỆ SINH ĐỐI VỚI VIỆC TIÊU HỦY ĐỘNG VẬT VÀ SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT

QCVN 01- 41:2011/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ YÊU CẦU XỬ LÝ VỆ SINH ĐỐI VỚI VIỆC TIÊU HỦY ĐỘNG VẬT VÀ SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT

QCVN 01- 41:2011/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ YÊU CẦU XỬ LÝ VỆ SINH ĐỐI VỚI VIỆC TIÊU HỦY ĐỘNG VẬT VÀ SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT QCVN 01- 41:2011/BNNPTNT được ban hành theo Thông tư số 33 /2011/TT-BNNPTNT ngày 6 tháng 5 năm 2011
QCVN 01-189:2019/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG PHÂN BÓN

QCVN 01-189:2019/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG PHÂN BÓN

QCVN 01-189:2019/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG PHÂN BÓN QCVN 01-189:2019/BNNPTNT được ban hành theo Thông tư số 09/2019/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 8 năm 2019
QCVN 28:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế 

QCVN 28:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế 

QCVN 28:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế  QCVN 28:2010/BTNMT được ban hành theo Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2010
QCVN 62-MT:2016/BTNMT

QCVN 62-MT:2016/BTNMT

QCVN 62-MT:2016/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI QCVN 62-MT:2016/BTNMT được ban hành theo Thông tư số 04/2016/TT-BTNMT ngày 29 tháng 4 năm 2016
QCVN 14:2008/BTNMT

QCVN 14:2008/BTNMT

QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN 14:2008/BTNMT Ban hành theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thông tư 10/2021/TT-BTNMT

Thông tư 10/2021/TT-BTNMT

Thông tư 10/2021/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường Thông tư ban hành ngày 30 tháng 06 năm 2021 Có hiệu lực ngày 16 tháng 08 năm 2021
Nghị định 45/2022/NĐ-CP

Nghị định 45/2022/NĐ-CP

Nghị định 45/2022/NĐ-CP Nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường Nghị định ban hành ngày 07 tháng 07 năm 2022 Có hiệu lực ngày 25/08/2022
Thông tư 02/2022/TT-BTNMT

Thông tư 02/2022/TT-BTNMT

Thông tư 02/2022/TT-BTNMT Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường Ban hành và có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2022
Nghị định 08/2022/NĐ-CP

Nghị định 08/2022/NĐ-CP

Nghị định 08/2022/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường Ban hành và có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2022
Luật Bảo vệ môi trường số 72/QH14

Luật Bảo vệ môi trường số 72/QH14

Luật Bảo vệ môi trường số 72/QH14 được ban hành ngày 17 tháng 11 năm 2020 Có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2022