THÔNG TƯ

Email: moitruongast@gmail.com
THÔNG TƯ
Phụng sự để dẫn đầu
Thông tư 10/2021/TT-BTNMT

Thông tư 10/2021/TT-BTNMT

Thông tư 10/2021/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường Thông tư ban hành ngày 30 tháng 06 năm 2021 Có hiệu lực ngày 16 tháng 08 năm 2021
Thông tư 02/2022/TT-BTNMT

Thông tư 02/2022/TT-BTNMT

Thông tư 02/2022/TT-BTNMT Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường Ban hành và có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2022