QCVN

Email: moitruongast@gmail.com
QCVN
Phụng sự để dẫn đầu
QCVN 12-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy

QCVN 12-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy

QCVN 12-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy QCVN 12-MT:2015/BTNMT được ban hành theo Thông tư số 12/2015/TT-BTNMT ngày 31 tháng 3 năm 2015
QCVN 11-MT:2015/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN

QCVN 11-MT:2015/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN

QCVN 11-MT:2015/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN QCVN 11-MT:2015/BTNMT được ban hành theo Thông tư số 77/2015/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2015
QCVN 01- 41:2011/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ YÊU CẦU XỬ LÝ VỆ SINH ĐỐI VỚI VIỆC TIÊU HỦY ĐỘNG VẬT VÀ SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT

QCVN 01- 41:2011/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ YÊU CẦU XỬ LÝ VỆ SINH ĐỐI VỚI VIỆC TIÊU HỦY ĐỘNG VẬT VÀ SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT

QCVN 01- 41:2011/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ YÊU CẦU XỬ LÝ VỆ SINH ĐỐI VỚI VIỆC TIÊU HỦY ĐỘNG VẬT VÀ SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT QCVN 01- 41:2011/BNNPTNT được ban hành theo Thông tư số 33 /2011/TT-BNNPTNT ngày 6 tháng 5 năm 2011
QCVN 01-189:2019/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG PHÂN BÓN

QCVN 01-189:2019/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG PHÂN BÓN

QCVN 01-189:2019/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG PHÂN BÓN QCVN 01-189:2019/BNNPTNT được ban hành theo Thông tư số 09/2019/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 8 năm 2019
QCVN 28:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế 

QCVN 28:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế 

QCVN 28:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế  QCVN 28:2010/BTNMT được ban hành theo Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2010
QCVN 62-MT:2016/BTNMT

QCVN 62-MT:2016/BTNMT

QCVN 62-MT:2016/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI QCVN 62-MT:2016/BTNMT được ban hành theo Thông tư số 04/2016/TT-BTNMT ngày 29 tháng 4 năm 2016
QCVN 14:2008/BTNMT

QCVN 14:2008/BTNMT

QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN 14:2008/BTNMT Ban hành theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường